http://www.swietlica-sp12.witryna.info/

ZASAD W ŚWIETLICY PRZESTRZEGAMY, NA TABLICACH CODZIENNIE JE CZYTAMY...


ZASADY...ZASADY II

1. Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przerywamy.

2. Jeden mówi inni słuchają.

3. W świetlicy nie jestem sam, przyjaciół wokół mam.

4. W stołówce kulturalnie posiłki spożywamy.

5. Uprzejmie się do siebie zwracamy: proszę, przepraszam, dziękuję używamy.

6. W świetlicy duża nas gromada - bezpieczeństwo to podstawa.

7. W każdej sytuacji sobie pomagamy - dobrym słowem się odwdzięczamy.

8. Plotkować, obgadywać nie lubimy - o pogodzie rozmawiać wolimy.

9. Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.

10. I jeszcze jedna ważna sprawa: innych nie przezywam! To ważna zasada.

.

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje świetlicę.

 

Nadrzędnym celem świetlicy jest realizowanie funkcji  opiekuńczo-wychowawczej poprzez:

 • wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w edukacji kulturalnej;
 • upowszechnianie zasady higieny osobistej i zdrowotnej;
 • kształtowanie postaw tolerancji;
 • wyrabianie samodzielności;
 • pogłębianie umiejętności pracy w zespole.

 

I. REKRUTACJA / ZAŁOŻENIA

 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający.

 

 1. Dokonując zapisu dziecka do świetlicy (zgodnie z wyznaczonym terminem), rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć do druku zgłoszenia zaświadczenia z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu.

 

 1. Przyjęcia do świetlicy dokonywane są  przez powołaną komisję kwalifikacyjną w składzie:
 • Wicedyrektor szkoły;
 • Kierownik świetlicy;
 • Pedagog szkolny.

 

 1. Wychowankowie świetlicy do domu wypuszczani są zgodnie z godziną określoną przez rodziców na oświadczeniu. Dzieci mogą wychodzić samodzielnie na wniosek o godzinie wskazanej przez rodzica/opiekuna lub mogą być odbierane przez osoby zaznaczone w oświadczeniu przez rodziców/opiekunów.

 

 1. Wychowankowie świetlicy nie są zwalniani / wypuszczani do domu  na telefon.

 

II. ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. 1. Świetlica szkolna opiekuje się uczniami nie uczęszczającymi na religię i oczekującymi na zajęcia.

 

 1. 2.  Do zadań świetlicy należy:
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowania zajęć w tym zakresie;
 • Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeby, z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

 

 1. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

 

 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły

 

 1. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się w szkole zajęcia edukacyjne określa dyrektor szkoły.

 

 1. Czas pracy świetlicy godz.  7.00-16.00.

 

 1. Pracą świetlicy kieruje kierownik zgodnie z planem pracy dostosowanym do planu pracy szkoły.

 

III. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 

 1. 1.  Obowiązkiem wychowanka świetlicy jest:
 • Poszanowanie mienia świetlicy szkolnej: zabawek, gier, komputerów i innego wyposażenia. W razie celowego zniszczenia rodzice dokonują we własnym zakresie naprawy pokrywając wszelkie koszty z tym związane;
 • Wykonywać wszelkie zadania oraz polecenia w trakcie prowadzonych zajęć;
 • Zgłaszać wychowawcy wszelkie zdarzenia, wyjścia na różne zajęcia w szkole, wyjścia do domu;
 • Przestrzeganie kodeksu wychowanka świetlicy.

 

 1. 2.  W przypadku nie przestrzegania w/w obowiązków po rozmowie z rodzicami dziecko może zostać zawieszone lub  skreślone z listy wychowanków świetlicy.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI - Szkoły Podstawowej Nr 12

z Oddziałami Integracyjnymi w GŁOGOWIE

1)    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.

W wyznaczonych miesiącach w stołówce szkolnej spożywane jest mleko.

2)    Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków.

3)    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.

4)    Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:15

a)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III, IV od 11.30 do 11.45 (po 4 lekcji).

b)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas V, VI od 12.30 do 12.45 (po 5 lekcji).

c)    Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.

5)    Codzienny posiłek składa się  z dwóch dań, co uwzględnione jest w tygodniowym jadłospisie.

6)    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

7)    Obiad odbierany jest osobiście.

a)    Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.

b)    Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.

8)    Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest  podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

a)    Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.

9)    Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.

10) Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.

11)  Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendentki w pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca.

12)  Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

a)    Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.

b)    Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.

13)  Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

a)    W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.

14)  Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

15)  Powyższy regulamin obowiązuje od 07.01.2014 r.