http://www.swietlica-sp12.witryna.info/

 

.

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
SERDECZNIE WITAMY
NA STRONIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ


PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GŁOGOWIE
.
.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W DNIU ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO TJ.

1 WRZEŚNIA 2015 ROKU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZGŁOSIĆ SIĘ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ABY WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POBYT DZIECKA W ŚWIETLICY, PRZYJĘTEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

RODZICE DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZOBOWIĄZANI SĄWYPEŁNIĆ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA (potrzeby nr dowodu)

Jednocześnie  informujemy, że zebranie z rodzicami wychowanków odbędzie się 07.09.2015 PONIEDZIAŁEK o godz.16.00 w stołówce szkolnej.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

.
Chcąc zachować bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy, że jest kategoryczny zakaz wypuszczania dzieci "na telefon".
Prosimy by zwolnienie z zajęć świetlicy nie wpisywać do zeszytu kontaktowego, ale na oddzielnej kartce o w/w treści. Taki druk można pobrać ze strony imternetowej świetlicy.
Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej
druk do pobrania

Rysunek1
.
WYPRAWKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

- 4 BLOKI TECHNICZNE kl.I i kl.II

- 1 BLOK TECHNICZNY KOLOROWY A3

- 2 op. KRTEDKI ŚWIECOWE TYLKO BAMBINO

- 3 KLEJE "MAGIC"

- 2 KLEJE W SZTYFCIE małe (AMOS. UHU, HERLITZ)

- 1 PLASTELINA

- 1 NOŻYCZKI

- 1 GUMKA DO MAZANIA (FACTIS)

- 2 OŁÓWKI

- 1 OP.CHUSTECZEK W KARTONIKU
- 1 RYZA PAPIERU KSERO (najtańszy do rysowania) kl.III
- TAŚMA KLEJĄCA
- 2 CZARNE MARKERY
- 1 TEMPERÓWKA
- FARBY PLAKATOWE małe (amos, uhu, herlitz)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


.
********************************************************************
Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do godziny 16.00


KIEROWNIK ŚWIETLICY:  mgr  Anna Młodawska

WYCHOWAWCY:
Ewelina Fartuch
Małgorzata Złotkowska
Justyna Grzęda
Agata Szyszkowska
Zuzanna Łysiak
Wioletta Kośla
Kamila Niemczyk
Małgorzata Strzelecka

.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE I DOWOLNE
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
 1. Zajęcia poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój zainteresowań. Czytelnictwo.
 2. Zajęcia artystyczne (teatr, muzyka, tańce, śpiew).
 3. Zajęcia plastyczne - techniczne.
 4. Zajęcia rekreacyjne i terenowe: gry i zabawy.
 5. Nauka własna - pomoc w odrabianiu lekcji.
ZAJĘCIA DOWOLNE

 1. Zabawy tematyczne.
 2. Zabawy w kącikach zainteresowań.
 3. Zabawy ruchowe.
 4. Zabawy ze śpiewem.
 5. Gry i zabawy świetlicowe.
 6. Rozrywki umysłowe.
 7. Prace porządkowe - gospodarcze.

.

********************************************************************

.

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje świetlicę.

 

Nadrzędnym celem świetlicy jest realizowanie funkcji  opiekuńczo-wychowawczej poprzez:

 • wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w edukacji kulturalnej;
 • upowszechnianie zasady higieny osobistej i zdrowotnej;
 • kształtowanie postaw tolerancji;
 • wyrabianie samodzielności;
 • pogłębianie umiejętności pracy w zespole.

 

I. REKRUTACJA / ZAŁOŻENIA

 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający.

 

 1. Dokonując zapisu dziecka do świetlicy (zgodnie z wyznaczonym terminem), rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć do druku zgłoszenia zaświadczenia z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu.

 

 1. Przyjęcia do świetlicy dokonywane są  przez powołaną komisję kwalifikacyjną w składzie:
 • Wicedyrektor szkoły;
 • Kierownik świetlicy;
 • Pedagog szkolny.

 

 1. Wychowankowie świetlicy do domu wypuszczani są zgodnie z godziną określoną przez rodziców na oświadczeniu. Dzieci mogą wychodzić samodzielnie na wniosek o godzinie wskazanej przez rodzica/opiekuna lub mogą być odbierane przez osoby zaznaczone w oświadczeniu przez rodziców/opiekunów.

 

 1. Wychowankowie świetlicy nie są zwalniani / wypuszczani do domu  na telefon.

 

II. ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. 1. Świetlica szkolna opiekuje się uczniami nie uczęszczającymi na religię i oczekującymi na zajęcia.

 

 1. 2.  Do zadań świetlicy należy:
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowania zajęć w tym zakresie;
 • Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeby, z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

 

 1. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

 

 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły

 

 1. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się w szkole zajęcia edukacyjne określa dyrektor szkoły.

 

 1. Czas pracy świetlicy godz.  7.00-16.00.

 

 1. Pracą świetlicy kieruje kierownik zgodnie z planem pracy dostosowanym do planu pracy szkoły.

 

III. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 

 1. 1.  Obowiązkiem wychowanka świetlicy jest:
 • Poszanowanie mienia świetlicy szkolnej: zabawek, gier, komputerów i innego wyposażenia. W razie celowego zniszczenia rodzice dokonują we własnym zakresie naprawy pokrywając wszelkie koszty z tym związane;
 • Wykonywać wszelkie zadania oraz polecenia w trakcie prowadzonych zajęć;
 • Zgłaszać wychowawcy wszelkie zdarzenia, wyjścia na różne zajęcia w szkole, wyjścia do domu;
 • Przestrzeganie kodeksu wychowanka świetlicy.

 

 1. 2.  W przypadku nie przestrzegania w/w obowiązków po rozmowie z rodzicami dziecko może zostać zawieszone lub  skreślone z listy wychowanków świetlicy.

.

********************************************************************

.
HYMN NASZEJ ŚWIETLICY
(melodia hymnu do piosenki "W krainie bajek)

1.W naszej świetlicy
wszystko się zdarzyć może
W naszej swietlicy
po prostu jest wspaniale.
Bawimy sie i gramy
tańczymy i śpiewamy.
Czytamy bajki
i bardzo jest wesoło.


Ref. Panie przybiegną na spotkanie
Dzieci rozpoczną cichych rzędów taniec
Z pełnym humorem rozpoczną tu zabawę
i cichą szkołę zamienią w małą wrzawę.


2. A Panie Nasze
wszystko nam wytłumaczą
Słoneczko wstawią
i chmurka też postraszą.
O ład zadbają
by nam tu dobrze było.
Usiądźmy razem
a będzie bardzo miło.


Ref. Panie przybiegną na spotkanie
dzieci rozpoczną cichych rzędów taniec
Z pełnym humorem rozpoczną tu zabawę
i cichą szkołę zamienią w małą wrzawę.